Uvjeti korištenja

ODGOVORNOST

Narucitelj snosi odgovornost za sadržaj i istinitost podataka unutar narucenog oglasnog prostora te Start Design nije odgovoran za tocnost informacija koje se objavljuju na oglasnim materijalima. Narucitelj jamci da dostavljene oglasne materijale ima pravo koristiti u oglasne svrhe. Start Design d.o.o. zadržava pravo neobjavljivanja oglasa ako je oglasni materijal neprimjeran ili nezakonit, isto kao i ako ne zadovoljava tehnicke uvjete. U skladu s cl. 20 st. 6 Zakona o medijima, iskljucivo je oglašivac odgovoran za sadržaj oglasnih poruka, te Start Design d.o.o. ne odgovara za sadržaj narucenih i objavljenih oglasa.

ROKOVI ZA OBJAVU

Rok za narudžbu i predaju oglasa na svim digitalnim izdanjima Start Design d.o.o. je jedan radni dan prije datuma objave do 12 sati, osim objava za subotu i nedjelju, kada je rok narudžbe i predaje oglasa u petak do 14 sati. Rezervacija PR pozicija je najmanje 3 radna dana prije dana objave.

REKLAMACIJA

Reklamacija na objavljen oglas uvažava se samo u pisanom obliku u roku od 24 sata nakon datuma objave oglasa. Reklamacija racuna za objavu oglasa uvažava se u roku od 30 dana od dana izdavanja racuna.

UVJETI PLAĆANJA

Ako ugovorom nije drugacije definirano, rok za placanje racuna je 8 dana od datuma izdavanja racuna. Ako racun nije podmiren u roku, Start Design d.o.o. zadržava pravo obracuna zakonskih zateznih kamata u skladu sa Zakonom o zateznim kamatama te Uredbom o visini stope zatezne kamate, a kamate teku od dana dospijeca racuna do uplate dugovanog iznosa.

Agencije i direktni klijenti obvezuju se dostaviti instrument osiguranja placanja prilikom potpisivanja ugovora ili datuma pocetka kampanje (zadužnica ili mjenica). Agencije i direktni oglašivaci koji nemaju potpisan ugovor o oglašavanju u Start Design d.o.o. dužni su narucenu kampanju platiti unaprijed, jedan radni dan prije dana pocetka kampanje.

AGENCIJE ZA OGLAŠAVANJE

Agencije za oglašavanje koje vrše zakup na digitalnim platformama Start Design d.o.o. stječu pravo na agencijski popust u skladu sa sljedećim uvjetima:

Agencija za oglašavanje registrirana je za obavljanje djelatnosti marketinga i mora ispunjavati tehnicke uvjete za obavljanje poslova u ime oglašivaca u izdanjima Start Design d.o.o.. Na zahtjev Start Design d.o.o., agencija je dužna podnijeti odgovarajuce dokaze o ispunjavanju iznesenih uvjeta.

Agenciji se odobrava agencijski popust ako ugovori i ostvari promidžbu za najmanje dva klijenta unutar jedne kalendarske godine na digitalnim platformama Start Design d.o.o. te samo u slucaju sklopljenog godišnjeg ugovora između agencije za oglašavanje i Start Design d.o.o.